atlaikyti

atlaikyti
atlaikýti Š 1. tr., intr. neleisti ką padaryti, sukliudyti, sutrukdyti, suturėti: Atlaikiaũ virstantį J. Vandenį atlaikýti KII173. Dabar ir jam jau sunku atlaikyti ašaras I.Simon. Ar atlaikýsi, jeigu ji norės už jo išeiti! Skr. Arklius nebuvo galima taip greitai atlaikyti Kel1881,53. Jis atlaikė nuo mokyklos tą povaikį Pgg.būti tvirtam, galėti suturėti ką: Pavartė, pakilnojo [žuobrį], užgulė rankenas – nieko, ielakstis atlaikys, tik išara išsiklibinus V.Myk-Put. Bačkos neatlaiko tokio alaus Srv. Jis manė, kad joks laivas negalės atlaikyti ledų spaudimo .
neatlaikýtinai adv.: Turia verst jį neatlaikytinai prš. neatlaĩkomai adv.: Šypsena veržėsi iš jos sielos ir neatlaikomai nušviesdavo visą jos veidą net ir tada, kai ji to nenorėjo . Aš neatlaikomai šalin bėgu nuo trenksmo prš.
2. refl. susiturėti, susitvardyti: Aš negalėjau atsilaikýti nesijuokęs KII380. Jie turėdavo nuo mėsos, sviesto, kiaušių atsilaikyti prš. 3. tr. pakelti, išlaikyti ant savęs: Vieną žmogų ji (lenta vandenyje) turi atlaikyt . Nulinkusios obelų šakos vos atlaiko tamsiai raudonų ir auksu spindinčių obuolių pynes V.Myk-Put. 4. tr., intr. pakelti ką nemalonų, iškęsti, ištverti, nepasiduoti: Vieną kulką jis atlaikys, kad ir tokia siaura jo krūtinė I.Simon. Pušys atlaikys audras . Visame mūsų darbe mums tekdavo atlaikyti labai smarkius puolimus iš įvairių pusių . Neatlaiko akmenėliai armotų balselių, o mes turim atlaikyti, jaunieji broleliai DvD36. Visas ligas atlaikiaũ Gs. Kokias aš tąsyk kančias atlaikiaũ! Skr. Tėvas, neatlaikęs dukters žvilgsnio, nukreipė į šalį akis ir vėl ėmė ieškoti pypkės V.Myk-Put. ^ Butelys viską atlaĩko (girtas viską pakelia) Skr. Ne tas stiprus, kurs muša, bet tas, kurs atlaiko (prž.) . Neatlaĩko juoku (nesitveria juokais) Brb. | refl.: Retas žmogus galėjo prieš jų rūstų žvilgsnį atsilaikyti . Negalėjau atsilaikyti prieš pagundą pamatyti tokį nepaprastą reginį J.Balč. 5. tr. Skr padaryti netinkamą, pagadinti, nudėvėti: Dvejus batus atlaikiau – taip šokau per vestuves Bržr. Gerų gerą kalvaratą atlaikiau: susproginėjo, lauke beverpant Šts. Ir dalgę atlaikiau, atlašas bepjaudamas Šts.užmušti: Strypas kliuvo jai par galvą, ir ant vietos atlaikė . 6. tr. valdyti, tvarkyti: Juk ji tik ir atlaĩko tą gyvenimą: jis ant lovos treji metai Skr. Kol gyvas buvo dėdė, tai jis atlaĩkė ūkį, o dabar turėjo parduot iš varžytinių Snt. 7. tr. leisti gyventi, išsaugoti: Kaip taũ Dievas lig šiolei atlaĩkė? Ds.išgelbėti: Ir kamparo daviau, ir spiritu tryniau, ir dviejų neatlaikiau – nustipo Grl. 8. tr. pašalinti, išleisti: Gaspadorius berną savo greitai atlaikė J. 9. tr. gauti: Jeigut ką atlaikysiu, tai atsiųsiu pagal tamstos norą IV388. 10. tr. atbūti ką: Sėdėjo ilgus metus, ale, jau atlaikę savo, sugrįžo namo pas tą durnių BsPIII195. 11. tr. J, M junginyje su daiktavardžiu žymi atlikimą, įvykdymą veiksmo pagal to daiktavardžio reikšmę: Atlaikėm večerę Skd. Mišią atlaiko, poterius atkalba A1884,382. Atlaikius pasisveikinimus, gaidys suplasnojo su sparnais ir pragydo IM1858,40. Ten atlaikę pakastynes, su didele rauda įdėjo jį į duobę S.Stan. Varniūse su dide iškilme atlaikė budynę M.Valanč. Tą sunkią kelionę kas noris jaunesnis atlaikys I. | refl. tr., intr.: Klebonas atsilaĩkė [mišias] ir išėjo Skr. | Mišios labai greit atsilaĩko Ėr. 12. tr. atšvęsti: Čia Velykas atlaikiaũ Ar. Atlaikyti garbingą dieną . 13. tr. baigti duoti išlaikymą: Jau savo dienas piemenį atlaikiau Ds. \ laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; perlaikyti; pralaikyti; prilaikyti; sulaikyti; užlaikyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atlaikyti — atlaikýti vksm. Obelų̃ šãkos võs atlai̇̃ko obuolių̃ kekès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkelti — atkelti, àtkelia, atkėlė tr. 1. įstengti ką pakelti iš vietos: Led atkėliau sunkų kūjį J. Gaidys sunkus, negaliu atkelt Ėr. Gal tu, brol, arklio jėgas turi? Jaunam neatkelti iš vietos tokios naštos!.. V.Krėv. Jeigu tekinio neàtkeli, tai sunkus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaikinėti — iter. atlaikyti. 1. atmušti, atsispirti: Mes atlaikinėjome stiprius priešų antpuolius rš. 2. rš iter. atlaikyti 11. | refl.: Viskas iš sykio prasidėjo atsilaikinėti lenkiškai rš. laikinėti; atlaikinėti; palaikinėti; prilaikinėti; sulaikinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaikymas — atlaĩkymas sm. (1) → atlaikyti: 1. Neatlaikomai ir nei jokio atlaikymo nerasdami, veržėsi rudiejai į gyvenimus baltųjų LC1881,23. Tikra meilė ir per didžiausiuosius atlaikymus persiveržia brš. 2. refl. Be to, vien atsilaikymas nuo mėsos dar ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištverti — 3 ištverti, ìštveria, ištvėrė NdŽ 1. intr. išbūti patvariam, tinkamam, išsilaikyti: Geri pastatai šimtmečius ìštveria DŽ1. Ir teip kur vien gyveno senovė[je] lietuvių tauta, visur tenai paliko jųjų kapai minavonei, kurie daugio[je] vieto[je]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užlaikyti — tr.; SD426 1. refl. susiturėti įsikibus: Aš jaunas bernelis vos užsilaikiau už juodojo laivelio, už laivo paramėlių JD1258. 2. Sb sustabdyti, suturėti: Kvapą užlaikau B. Tas barzdočius sako: „Aš su savo barzda galiu vandenį upėje užlaikyti“… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataka — atakà dkt. Po koncèrtų dár teñka atlaikýti gerbėjų atakàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • eritrėjietiškas — eritrėjiẽtiškas, eritrėjiẽtiška bdv. Svẽčias, pakviestas kavõs valandė̃lei, tùri atlaikýti vi̇̀są eritrėjiẽtišką kavõs gėri̇̀mo ceremòniją, kuri̇̀ paprastai̇̃ susi̇̀deda iš trijų̃ dalių̃, nes išei̇̃ti anksčiaũ tiesióg nemandagù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • eritrėjietiška — eritrėjiẽtiškas, eritrėjiẽtiška bdv. Svẽčias, pakviestas kavõs valandė̃lei, tùri atlaikýti vi̇̀są eritrėjiẽtišką kavõs gėri̇̀mo ceremòniją, kuri̇̀ paprastai̇̃ susi̇̀deda iš trijų̃ dalių̃, nes išei̇̃ti anksčiaũ tiesióg nemandagù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lenktyniautojas — lenktyniáutojas, lenktyniáutoja dkt. Ẽžero lẽdas nebùvo tóks stóras, kad galėtų atlaikýti lenktyniáutojų ži̇̀rgus ir žiūrovùs, todė̃l lenktỹnės vỹko hipodromè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”